Verkoopsvoorwaarden

VERKOOPS- EN BETALINGSVOORWAARDEN


ART. 1 . UITVOERING EN OVEREENKOMST

Tussen beide partijen is duidelijk overeengekomen dat voor een bestelling toevertrouwd aan de bvba. Vettenburg, de hierna omschreven voorwaarden van kracht zijn en integraal deel uitmaken van de overeenkomst. Partijen kunnen slechts bij wederzijdse en uitdrukkelijke beschreven overeenkomst afwijken van hierna vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden alleen gelden tussen partijen met uitsluiting van deze welke eventueel op de bestelbons of contracten vermeld zijn.

Geen enkele toegeving of afwijking mag ingeroepen worden als een definitieve regel daar beide partijen zich formeel gebonden verklaren door deze voorwaarden. Telefonisch of mondeling doorgeven van afmetingen en stuks, worden slechts aanvaard op risico van juistheid van de koper. In geval van verkeerde levering of meting door de koper nemen wij geen verantwoordelijkheid.

Zolang de volledige aankoopprijs niet volledig door de koper betaald is, blijft het geleverde eigendom van de verkoper. Ingeval de koper failliet gaat, heeft de verkopende firma het recht om aanstonds het verkochte materiaal terug in bezit te nemen.

In geval van faillissement van de koper heeft de verkopende firma niet alleen eigendomsvoorbehoud zonder dit expliciet bedongen moet zijn geweest maar heeft de verkopende firma daarenboven recht op een schadevergoeding van minstens 20% van de waarde van het geleverde materiaal.

ART. 2 - PRIJZEN EN HOEVEELHEDEN

Behoudens tegenovergestelde bepalingen gelden onze tarieven zonder verbintenis en kunnen herzien worden. Indien er een prijsovereenkomst is, behouden wij ons het recht voor deze aan te passen, vermits onze prijzen gebaseerd zijn op de tijdens de contractdatum geldende lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, verzekeringen, prijzen grondstoffen, materialen, onderdelen, wisselkoersen en alle andere kosten. De BTW wordt in principe nooit gerekend in de prijs op de offerte, maar steeds op de facturen. Deze BTW is steeds ten laste van de klant.

ART. 3 - KLACHTEN

Ten einde aanvaard te worden dient elke klacht schriftelijk in ons bezit te zijn binnen de acht dagen na ontvangst der goederen. Kleine beschadigingen aan de kleuren van de profielen en ontbreken van bepaalde delen grondverf aan metalen constructies wegens transport- beschadiging is niet ten onze laste.

ART. 4 - WAARBORGEN

De waarborg is twee jaar geldig, te rekenen vanaf de leveringsdatum en dit uitsluitend voor alle constructiefouten of voor eventuele gebreken in de grondstoffen. De waarborg beperkt zich tot het kosteloos herstellen of vervangen der stukken die door onze technische dienst erkend worden als aangetast door constructiefout of gebrek in grondstof. Er kan geen sprake zijn van schadevergoeding. De kosten van demonteren, verpakken, vervoeren en herplaatsen vallen niet onder de waarborg en zijn ten laste van de klant. De waarborg is niet toepasselijk ingeval er een beschadiging gebeurde door ongepaste behandeling, onderhoud of gebruik of foutieve plaatsing. De waarborg vervalt indien er na levering andere onderdelen worden aan toegevoegd, afgeschaft of veranderd.

De waarborg vervalt eveneens wanneer de koper de betalingsvoorwaarden niet nakomt. Onze vrijwaringplicht met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

Het spreekt voor zich dat de waarborg onmiddellijk vervalt wanneer blijkt dat de koper zelf een fout heeft begaan bij het gebruik of het onderhoud van de door de verkopende firma geleverde en geplaatste goederen.

ART. 5 - LEVERINGEN EN PLAATSINGEN

De goederen reizen op risico en gevaar van de koper, zelfs indien de levering franco aan huis geschiedt. De koper dient een eventueel zichtbare beschadiging of tekort onmiddellijk aan de vervoerder kenbaar te maken. Wegens het niet of gedeeltelijk in voorraad zijn, kunnen goederen in twee- of driemaal geleverd worden, dit zonder eis tot schadevergoeding of andere eis van de

koper. De facturatie kan gebeuren zelfs indien de goederen niet volledig geleverd zijn. De afleveringstermijnen zijn niet bindend, en worden doorgegeven als inlichting. Er kan, voor een achterstal van levering, geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding. Verpakkingen worden niet teruggenomen. Het plaatsen van onze afsluitingen is, onderworpen aan de hieronder vermeIde voorwaarden: 1. De toestand van het gebouwen de openingen moeten overeenstemmen met de tekeningen ons overhandigd bij de prijsaanvraag of bij onze orderbevestiging. De na de offerte of orderbevestiging aangebrachte wijzigingen - zowel aan het gebouw als aan de dagopeningen - dewelke moeilijkheden zouden veroorzaken bij de plaatsing en de daaruit voortspruitende bijkomende kosten zullen aangerekend worden.

Onze vooropgezette levertijd gaat in op het ogenblik dat wij kunnen overgaan tot opmeting. De werf moet vrij zijn van alle hindernissen die de uitvoering van de werken zouden kunnen belemmeren of vertragen. Onze monteurs moeten over elektrische stroom kunnen beschikken en dit in de nabijheid van de dagopeningen.

Indien de koper een bestelling vernietigt. zal hij verplicht zijn de reeds afgewerkte producten te betalen, alsook het geleden winstverlies van de verkoper op de volledige bestelling. Ingeval de overeenkomst wordt ontbonden door toedoen van de koper. zal het gestorte voorschot eigendom blijven van de verkopende firma als schadeloosstelling indien dit minimum 20% van de verkoopsom bedraagt. Bij geen voorschot of gedeeltelijk voorschot verplicht de koper zich een schadevergoeding te betalen van 20% van de verkoopsom.

De verkopende firma is nooit aansprakelijk voor door de koper gegeven foutieve of onvolledige informatie betreffende de toestand van het gebouw waarin, waartegen of waaraan de plaatsing moet gebeuren. De verkopende firma is nooit aansprakelijk voor verborgen gebreken aan het gebouw van de koper.

ART. 6 - BETALINGEN

De betalingen geschieden op de bankrekening in de in omloop zijnde munt, vermeld op de facturen van Vettenburg bvba., Kortrijkse-steenweg 202B, 9830 Sint-Martens-Latem, en dit binnen de 30 dagen na factuurdatum. Betaling bij middel van wisselbrieven wordt slechts aanvaard mits goedkeuring van onzentwege, zonder dat dit de plaats van betaling kan wijzigen, de discontokosten en agio’s zijn steeds ten laste van de klant. Bij niet-betaling van de facturen op de vervaldag, zijn er intresten bedongen van 8% per jaar. vanaf de eisbaarheid der betaling en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. De eventueel toegestane kortingen vervallen dan eveneens. In geval van wanbetaling is overeengekomen dat de medecontractant, een schadevergoeding verschuldigd is van 10% op, de waarde van de overeenkomst, of op het nog verschuldigd bedrag, van minimum € 75 en dit onafgezien van de intrestvergoeding bepaald in de huidige verkoopsvoorwaarden (art. 1220 B.W. en niet art. 1023 G.W.) De firma Vettenburg bvba. behoudt zich het recht voor in bovenvermeld geval de werken stil te leggen of te annuleren. Alle goederen blijven het onvervreemdbaar eigendom van de verkoper tot volledige vereffening van de factuur. Alle onkosten voortspruitend uit niet-betaling vallen ten laste van de koper. Indien er betalingen gebeuren aan vertegenwoordigers of beheerders dienen de betaalde facturen volgende formulering te bevatten: “voldaan, datum, naam en handtekening”, van de persoon die de som ontvangt en een volmachtdrager is van onze firma. De betalingen aan tussenpersonen worden als niet bestaande beschouwd. Wij weigeren formeel de algemene voorwaarden te erkennen vermeld op de brieven of documenten van onze klanten: enkel de onze zijn gangbaar.

ART. 7 - GESCHILLEN

In geval van betwisting zijn het vredegerecht van het vierde kanton te Gent en de rechtbanken van koophandel en eerste aanleg als mede het hof van beroep te Gent alleen en uitsluitend bevoegd. De commerciële gebruiken van de woonplaats van de verkoper zijn uitsluitend van toepassing voor alle geschillen. In geval van betwisting is enkel het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Gent conventioneel bevoegd, zelfs in geval er meerdere verweerders zijn, in geval van tegeneis of oproeping in vrijwaring of uitgifte van wissels. Deze voorwaarden van de verkopende firma hebben steeds voorrang op deze gesteld door de koper.